Sukcesja firm rodzinnych jest powszechnie praktykowana przez firmy rodzinne w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce jest nadal marginalizowana.

Zważywszy na fakt, że zdecydowana większość polskich firm rodzinnych została założona w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a ich właściciele są z reguły pierwszym pokoleniem, które powołało do życia, następnie utrzymało i rozwinęło te firmy, problematyka sukcesji firm rodzinnych z uwagi na brak fachowej wiedzy i wsparcia merytorycznego jest w Polsce marginalizowana.

Rzeczywistość prawna polskich firm rodzinnych jest alarmująca, gdyż ogromna ich część, tj. około 80% wszystkich firm rodzinnych w Polsce, prowadzona jest w formie indywidulanej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, konsekwencją czego w przypadku nagłej śmierci właścicieli dalsze funkcjonowanie firmy rodzinnej jest w praktyce bardzo utrudnione, a w większości przypadków niemożliwe.

Brak stabilnej przyszłość dotyka również firmy rodzinne prowadzone w formach prawnych takich jak spółka jawna, partnerska, komandytowa, czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Nagła śmierć wspólnika, w powiązaniu z brakiem odpowiednich postanowień umowy spółki i brakiem testamentów albo niewłaściwie skonstruowanymi testamentami wspólników, jest najczęstszą przyczyną prowadzącą do upadłości lub rozwiązania prężnie funkcjonujących firm rodzinnych.

Dramatyczne konsekwencje zaniechania wdrożenia sukcesji w firmach rodzinnych można niestety coraz częściej zaobserwować w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Nagła śmierć właścicieli firmy rodzinnej – nagminnie prowadząca do przedłużającego się postępowania spadkowego, głównie z uwagi na brak uregulowań testamentowych oraz ze względu na złożony proces podziału pokaźnego majątku firmowego i prywatnego – powoduje, że firma rodzinna z dnia na dzień przestaje funkcjonować i generuje jedynie długi, których w większości przypadków nie jest w stanie uregulować majątek firmowy, przez co na ich spłatę angażowany jest również cały majątek prywatny rodziny.

Sukcesja to szansa dla Twojej firmy i rodziny

Badania amerykańskie dowiodły, na podstawie losu 200 dużych przedsiębiorstw, że w okresie od 1924 r. do 1984 r. 80% firm nie przetrwało, a tylko 13% pozostało w rękach tej samej rodziny. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy uznano brak woli i zdolności właścicieli do strategicznego zaplanowania przyszłości firmy. Analizy dotyczące funkcjonowania firm rodzinnych na świecie nie pozostawiają więc wątpliwości – to właśnie planowanie sukcesji ma największy wpływ na przetrwanie firmy rodzinnej.

Co to jest sukcesja?

Sukcesji nie da się zdefiniować jednolicie. Aktualna praktyka zdecydowanej większości organizacji, czy stowarzyszeń, które zajmują się tematyką firm rodzinnych, a także instytucji finansowych i prasy publikującej artykuły dotyczące sukcesji firm rodzinnych w Polsce przyjmuje, że sukcesja to przede wszystkim przekazanie władzy i wiedzy przez właściciela (nestora) na rzecz osoby przejmującej (sukcesora), którym jest najczęściej członek rodziny.

My sukcesję pojmujemy szerzej. Wieloletnia współpraca z firmami rodzinnymi uświadomiła nam, że dla właścicieli polskich firm rodzinnych priorytetem jest zabezpieczenie ich firm przed zagrożeniami natury biznesowej i prawa spadkowego. W związku z tym proces sukcesji traktujemy jako wieloaspektowe przedsięwzięcie, którego głównym założeniem jest wdrożenie mechanizmów oraz instytucji prawnych i podatkowych, zapewniających dynamiczne, bezpieczne i optymalne prowadzenie firmy rodzinnej.

Efekty, a zarazem cele, które przyświecają każdemu projektowi sukcesji firm rodzinnych, są następujące:

Zapewnienie ciągłości działalności firmy rodzinnej na wypadek śmierci właściciela lub właścicieli firmy rodzinnej

Wyeliminowanie i ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania firmy rodzinnej

Zabezpieczenie majątku prywatnego właścicieli przed potencjalnymi reperkusjami wynikającymi z działalności firmy rodzinnej

Zapewnienie właścicielom i firmom rodzinnym korzystnych rozwiązań podatkowych

Zidentyfikowanie i wdrożenie oszczędności podatkowych, dzięki którym koszty projektu sukcesji będą niskie w porównaniu z osiągniętymi oszczędnościami

Przygotowanie planu stopniowego transferu zarządzania firmą rodzinną przez dotychczasowych właścicieli na rzecz przyszłych następców

Jak działamy?

Naszą misją jest wspieranie polskich firm rodzinnych poprzez zapewnienie im bezpiecznego i stabilnego rozwoju, w związku z czym spotkania w ramach fazy pierwszej, mające na celu przedstawienie i uświadomienie realnych zagrożeń na jakie narażona jest Twoja firma i rodzina oraz omówienie potencjalnych rozwiązań, są bezpłatne.

Sukcesja jest procesem innowacyjnym na rynku polskim, dlatego aby nasi Klienci czuli się komfortowo i wiedzieli jak odbywa się realizacja czynności podejmowanych przez nasz zespół, poniżej przedstawiamy schemat naszych działań w ramach projektu sukcesji:

Spotkania w celu omówienia zagrożeń prawno – podatkowych, na które narażona jest Twoja firma rodzinna i przedstawienie potencjalnych rozwiązań zabezpieczających Twoją firmę i rodzinę

Analiza dokumentacji związanej z działalnością firmy rodzinnej i przygotowanie propozycji najkorzystniejszego rozwiązania dla Twojej firmy i rodziny, w oparciu o które przebiegać będzie projekt sukcesji

Przygotowanie kompleksowego harmonogramu, tzw. „mapy drogowej” projektu sukcesji, zawierającej wykaz wszelkich czynności prawnych i podatkowych, które zostaną wdrożone, przedstawiającej ponadto przewidywane koszty sądowe, wynagrodzenie i obciążenia podatkowe związane z sukcesją Twojej firmy rodzinnej, jak również terminy realizacji poszczególnych etapów projektu

Podpisanie umowy na realizację projektu sukcesji i przystąpienie przez nasz zespół do wykonania przedsięwzięcia sukcesji Twojej firmy rodzinnej

Etapy procesu sukcesji:

Proces sukcesji firmy rodzinnej jest zindywidualizowany. Takie czynniki jak: forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, branża, struktura biznesowa, wielkość rodziny, udział członków rodziny w działalności firmy, a także wizja i plany właścicieli co do przyszłości firm rodzinnych powodują, że każdy projekt sukcesji jest niepowtarzalny i „szyty na miarę” w oparciu o potrzeby i oczekiwania poszczególnej firmy rodzinnej.

Czas trwania projektu sukcesji firmy rodzinnej, z uwagi na wymienione powyżej kryteria, jest za każdym razem ustalany indywidualnie. Naszym celem jest, aby sukcesja firmy rodzinnej była procesem odbywającym się w tle działalności biznesowej firmy. W zależności od stopnia złożoności struktury biznesowo – rodzinnej danej firmy, proces sukcesji trwa od 4 miesięcy do lat 2, przy czym kwestie związane z transferem zarządzania firmą rodzinną przez właścicieli na rzecz przyszłych następców trwają od kilu miesięcy do nawet kilkunastu lat.

01.

Oszczędności podatkowe

złożenie przez zespół doradców podatkowych wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu prawno – podatkowego zabezpieczenia mechanizmu procesu sukcesji w aspekcie oszczędności podatkowej

02.

Plan awaryjny

przygotowanie testamentów dla właścicieli firm rodzinnych oraz wszystkich pełnoletnich członków najbliższej rodziny, dzięki czemu w przypadku nagłej śmierci właściciela lub członka rodziny można zabezpieczyć funkcjonowanie firmy rodzinnej na danym etapie realizacji procesu sukcesji

03.

Przekształcenie

przekształcenie obowiązującej formy prawnej firmy rodzinnej w formę prawną, która zapewnia osiągnięcie wszystkich celów i efektów procesu sukcesji, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działalności z punktu widzenia biznesowego, prawnego i podatkowego dotychczas prowadzonej firmy rodzinnej

04.

Adaptacja rozwiązań

przystosowanie prawno – podatkowe firmy rodzinnej do jej funkcjonowania w ramach nowej formy prawnej i wdrożenie mechanizmu uzyskanych oszczędności podatkowych

05.

Bezpieczeństwo i rozwój

aktualizacja testamentów właścicieli firm rodzinnych i członków rodziny poprzez uwzględnienie nowej struktury prawnej firmy oraz wdrażanie planu stopniowego transferu zarządzania firmą rodzinną

06.

Wsparcie

bieżące wsparcie w sprawach prawnych i podatkowych mające na celu zapewnienie stabilnego i dynamicznego rozwoju firmy rodzinnej