BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

 

Do Białej Listy wpisywane są, prowadzone dla celów działalności gospodarczej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, bankowe rachunki rozliczeniowe oraz imienne, rachunki otwartew związku z prowadzoną przez kontrahenta działalnością gospodarczą potwierdzone za pomocą STIR.

Wskazać należy, że na Białej Liście nie umieszcza się rachunków osobistych (typu ROR), nawet w sytuacji wykorzystania przez przedsiębiorę będącego osobą fizyczną w firmowych rozliczeniach. Co istotne, „Biała Lista” nie zawiera także tzw. rachunków wirtualnych.W przytoczonym wykazie, podmiot ma możliwość sprawdzenia czy Kontrahent, jest czynnym podatnikiem VAT. Powyższe nie stanowi wyłącznej informacji, jaką można uzyskać z wykazu. Mowa tu o takiej informacji jak dane dotyczące  prawidłowego numeru rachunku bankowego kontrahenta, na jaki powinien zostać dokonany przelew

Co należy rozumieć przez powyższe?

Od dnia 01 stycznia 2020 r., dokonanie transakcji na kwotę przekraczającą 15.000,00 zł pomiędzy przedsiębiorcami, na rachunek niewskazany w wykazie, wiąże się z tym, iż dokonujący przelew na potrzeby podatku od towarów i usług, jako czynny podatnik VAT, zostaje pozbawiony możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty, przy czym podkreślić raz jeszcze wymaga, że mowa tu tylko o tej części, która przekracza 15.000,00 zł. Należy mieć na uwadze, iż przy obliczaniu wartości kwoty, nie ma znaczenia liczba dokonanych transakcji, na jaką podzielona zostanie płatność z poszczególnej faktury.  Kolejną konsekwencją, wynikającą z niezastosowania się do powyższego, jest obciążenie dokonującego przelew ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe, przy czym mowa tu tylko o takiej sytuacji, w której otrzymujący przelew, nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji. 

 

Zawiadamiając właściwego  (dla sprzedawcy ) Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, iż przelew został dokonany na numer rachunku bankowego niewidniejący na Białej Liście, można zwolnić  się od powyższych sankcji. 

 

W jaki sposób trafić na ,,Białą Listę”?

 

Dane zawarte w wykazie aktualizowane są każdego dnia, co powoduje konieczność weryfikacji numeru rachunku bankowego tego dnia, w którym przelew ma być dokonany.

Aby dodać swój numer rachunku bankowego do Białej Listy, konieczne jest odpowiednie zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizujące, przekazane na odpowiednim druku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności do głównego podmiotu.

Mając na uwadze powyższe, wyróżnić można następujące podmioty:

  1. - przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG;
  2. - osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do CEIDG;
  3. - podmiot podlegający wpisowi do KRS;
  4. - podmiot niepodlegający wpisowi do KRS.

 

 

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG wskazuje swój numer rachunku, poprzez złożenie wniosku on-line z wykorzystaniem formularza CEIDG-1, dołączając w razie potrzeby załącznik CEIDG-RB zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl). Może również złożyć wniosek anonimowo on-line (bez rejestracji na stronie CEIDG) i podpisać go osobiście w urzędzie gminy, czy też złożyć papierowy wniosek w dowolnym urzędzie gminy lub przesłać go listem poleconym (z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza).

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do CEIDGpodają swoje rachunki na formularzu NIP-7, poprzez osobiste złożenie zgłoszenia w urzędzie skarbowym lub przesłanie drogą pocztową. Możliwą opcją jest również zgłoszenie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie interaktywnego druku zamieszczonego na Portalu Podatkowym lub przy użyciu programu komercyjnego (zgłoszenie aktualizacyjne można ponadto złożyć za pośrednictwem konta założonego na Portalu Podatkowym) 

 

Następnie, podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowegoinformują o swoich kontach poprzez wypełnienie formularza NIP-8, a następnie złożenia zgłoszenia w formie elektronicznej na Portalu Podatkowym lub przy użyciu programu komercyjnego lub papierowej w urzędzie skarbowym. Co istotne, przedmiotowy obowiązek informacyjny obejmuje również rachunki bankowe działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. Jednakże taki twór prawny nie może założyć własnego konta "na siebie", wobec czego jej wspólnicy, będący osobami fizycznymi mogą posiadać jeden wspólny rachunek bankowy do celów prowadzenia działalności gospodarczej, z tym że, jest to formalnie ich konto, a nie spółki cywilnej. Zgłoszenie odpowiedniemu urzędowi skarbowemu następuje poprzez wypełnienie druku NIP-2.

 

Taki sam formularz druku NIP-2 stosują również inne podmioty (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) niepodlegające wpisowi do KRS, na analogicznych zasadach.

 

Czy można podać numer rachunku później? 

 

Co do zasady, przedsiębiorca może wskazać numer rachunku przy rejestracji działalności - w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Oczywiście istnieje możliwość późniejszego wskazania takiej informacji lub danych aktualizujących poprzez złożenie odpowiedniego druku. Takiego zgłoszenia można dokonać w formie papierowej lub elektronicznej.  

 

Elektroniczne zgłoszenie formularza NIP-2 (zgłoszenie aktualizacyjne) oraz NIP-8 (zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne) musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną tj., reprezentanta ustawowego np. prezesa zarządu, czy pełnomocnika, posiadającą pełnomocnictwo w formie druku UPL-1. Pełnomocnictwo w wersji papierowej składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla mocodawcy w zakresie ewidencji podatników i płatników, natomiast w formie dokumentu elektronicznego przesyła się przez portal  ePUAP Szefowi KAS. Pełnomocnictwo uprawnia, w okresie jego obowiązywania, do podpisywania wszystkich deklaracji, zeznań, informacji czy zgłoszeń przekazywanych do organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Apl. adw. Monika Kalus

 

Podstwa prawna:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

do góry