Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja kodeksu spółek handlowych? Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja kodeksu spółek handlowych?
13/10/2021

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja kodeksu spółek handlowych?


W sejmie procedowana jest obecnie nowelizacja kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt w pierwszej kolejności zakłada wprowadzenie nowych instytucji prawnych, mechanizmów prawnych niewystępujących dotychczas na gruncie regulacji ustawowej Kodeksu spółek handlowych, a które przede wszystkim zostały ukształtowane przez praktykę obrotu gospodarczego i orzecznictwo.

Pośród nowych regulacji wskazać należy przede wszystkim tzw.  prawo holdingowe, którego celem jest wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek oraz zabezpieczenie zarządców spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej, w konsekwencji czego wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych nowych pojęcia takie jak „grupa spółek" czy „interes grupy spółek".

Nowelizacja KSH reguluję również tzw. procedurę squeeze out w spółce z o.o., polegająca na uprawnieniu spółki dominującej wystąpienia z żądaniem do spółki zależnej co do wykupienia (na rachunek spółki dominującej) udziałów wspólników mniejszościowych, w wypadku, gdy posiada ona bezpośrednio co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej.

Kolejnym aspektem wdrażanym w ramach nowelizacji KSH jest wprowadzenie występującego w prawie anglosaskim reguły business judgment rule, dzięki której członkowie zarządów oraz rad nadzorczych, będą mogli zostać zwolnieni z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wobec spółki, jeżeli działały w sposób lojalny wobec spółki, w ramach tzw. uzasadnionego ryzyka gospodarczego.

Niniejszą nowelizację z punktu widzenia kierunku zmian, tj. unormowanie zdarzeń, które coraz częściej występują w realiach gospodarczych, należy ocenić pozytywnie, nie mniej jednak zabrakło wielu regulacji, które w sposób jasny i precyzyjny regulowałyby aspekty prawne, które są przedmiotem diametralnie rozbieżnego orzecznictwa i poglądów doktryny. Dla przykładu, w zakresie regulacji prawa holdingowego można było doprecyzować uprawnienia wspólnika spółki dominującej w zakresie legitymacji do zaskarżania uchwał podejmowanych przez wspólników spółek zależnych tj. art. 250 i 252 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a także uprawnienia członków organów spółki do zaskarżania uchwał, na mocy których są oni odwoływani z funkcji w niniejszych organach. W związku z coraz liczniejszymi próbami tzw. wrogich przejęć w zakresie zarówno zarządzania, jak i własności spółek kapitałowych, ustawodawca powinien doprecyzować regulacje, które będą umożliwiały realne zabezpieczenie praw zarówno wspólników, jak i spółki, których realizacja wykonywana jest przez członków organów.

W aktualnej rzeczywistości prawnej obserwujemy, że skrajnie wadliwe pod względem prawnym uchwały funkcjonują w obrocie prawnym, a poszkodowana spółka lub wspólnicy spółki, z uwagi na brak regulacji prawnej lub częstokroć niepodążające za realiami gospodarczymi orzecznictwo sprzed kilkunastu lat, są pozbawieni realnej i skutecznej obrony swoich praw.

do góry