Własność intelektualna Własność intelektualna

Własność intelektualna

,,STOIMY NA STRAŻY NOWYCH IDEI
I ROZWIĄZAŃ”


Własność intelektualna Własność intelektualna

Z własnością intelektualną mamy do czynienia nieustannie m. in. korzystając z telefonu komórkowego czy komputera, czytając książki czy słuchając muzyki. Własność intelektualna odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego człowieka i dlatego tak istotne jest, żeby mieć nie tylko świadomość jej istnienia, ale także konieczność jej ochrony oraz obrony przed naruszeniami ze strony osób trzecich. W ostatnich kilku dekadach, wraz z nieustannym rozwojem technologicznym, niezwykłemu rozwojowi uległ obszar własności intelektualnej. Upowszechnienie i zasięg internetu przyczyniły się nie tylko do rozpowszechnienia efektów działalności twórczej, ale również do wzrostu zagrożeń.

W ostatnich kilku dekadach, wraz z nieustannym rozwojem technologicznym, niezwykłemu rozwojowi
uległ obszar własności intelektualnej. Upowszechnienie i zasięg internetu przyczyniły się nie
tylko do rozpowszechnienia efektów działalności twórczej, ale również do wzrostu zagrożeń.

Własność intelektualna stanowi wynik kreatywności i inwencji ludzkiej.
Można ją podzielić na dwa zasadnicze obszary:

Prawa
autorskie i pokrewne

Prawa autorskie, obejmuje przejawy działalności twórczej człowieka cechujące się oryginalnością i indywidualnością. Twórca, jak również jego spadkobiercy i następcy prawni korzystają z przywilejów zagwarantowanych przez przepisy prawa autorskiego, związanych w szczególności z autorskimi prawami majątkowymi. Świadomość istnienia praw autorskich i ich skuteczna ochrona gwarantują po stronie osób, którym przysługują autorskie prawa majątkowe, wyłączne uprawnienie do korzystania z utworów lub udzielania licencji na ich używanie innym podmiotom.

Podobne prawa gwarantowane są przez prawa pokrewne. Prawa autorskie i prawa pokrewne mogą być egzekwowane przez uprawnionych na wielu płaszczyznach, w szczególności za pomocą środków cywilnych i karnych. Egzekwowaniu tych praw służą m.in. takie instrumenty, jak zabezpieczenie roszczenia czy przepadek bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworów.

Kancelaria oferuje usługi zarówno na rzecz podmiotów uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych zmierzające do efektywnej ochrony przysługujących im praw, jak i na rzecz podmiotów pozwanych z tytułu naruszenia praw autorskich, zapewniając rzetelną obronę.

Prawo własności
przemysłowej

Prawo własności przemysłowej, obejmuje pięć dóbr

 • wynalazki,
 • wzory użytkowe,
 • wzory przemysłowe,
 • znaki towarowe,
 • oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych.

Posiadanie chronionych dóbr własności przemysłowej przez przedsiębiorcę gwarantuje mu szereg korzyści:

 • możliwość wyłącznego korzystania z przedmiotów własności przemysłowej w sposób zarobkowy i zawodowy, wykluczając możliwość swobodnego korzystania z nich przez konkurencję;
 • zwiększa dochody przedsiębiorstwa dzięki możliwości udzielenia licencji na korzystanie lub poprzez sprzedaż przedmiotu własności przemysłowej;
 • podnosi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa;
 • wzmacnia pozycję, renomę i przewagę konkurencyjną na rynku;
 • wspiera kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i reputacji marki, stanowiąc narzędzie marketingowe;
 • stwarza możliwość budowania ponadregionalnej, a nawet międzynarodowej współpracy poprzez tworzenie konsorcjów.

Prawa
autorskie i pokrewne


Kancelaria oferuje usługi zarówno na rzecz podmiotów uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych zmierzające do efektywnej ochrony przysługujących im praw, jak i na rzecz podmiotów pozwanych z tytułu naruszenia praw autorskich, zapewniając rzetelną obronę.


Prawo
własności przemysłowej


Kancelaria oferuje wszechstronne i kompleksowe usługi w zakresie przeprowadzenia procedury rejestracji dóbr własności przemysłowej, począwszy od rozważenia celowości i zasadności ochrony, z uwzględnieniem kosztów rejestracji i dalszej ochrony dóbr własności przemysłowej, przez ocenę ryzyka, dokonanie zgłoszeń i dalszych czynności zmierzających do sfinalizowania procedury rejestracji i uzyskania.

do góry