Podatkowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej Podatkowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej
27/04/2020

Podatkowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej


Terminy zmienione w związku z koronawirusem

Czego dotyczy

Obecnie

Po zmianach

Sprawozdanie za 2019 r.*:

   

– sporządzenie

31 marca

30 czerwca (31 maja – dla spółek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego)

– zatwierdzenie

30 czerwca

30 września (31 sierpnia – dla spółek nadzorowanych przez KNF)

– złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego

15 lipca

15 października (15 września – dla spółek nadzorowanych przez KNF)

– przekazanie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe

30 kwietnia

31 lipca

CIT-8 za 2019 r.**:

do 31 marca

do 31 maja

– podatnicy CIT

z wyjątkiem:

– podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, czyli np. szpitale, jednostki naukowe, oraz

– organizacji pożytku publicznego, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

do 31 lipca

Zeznanie PIT za 2019 r.

30 kwietnia

31 maja

Zapłata zaliczek na PIT przez pracodawców i zleceniodawców za marzec i kwiecień br.

20 kwietnia – za marzec 20 maja – za kwiecień

1 czerwca

Zapłata podatku od przychodów z wynajmowanych budynków (w PIT i w CIT)

20 kwietnia – za marzec 20 maja – za kwiecień 20 czerwca – za maj

20 lipca

Zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy

3 dni

14 dni

Wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego należnych za rok 2020

 

do 30 czerwca 2020 r.

Wnoszenie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

do 30 czerwca 2020 r.

Raty podatku od nieruchomości płacone przez przedsiębiorców za kwiecień, maj i czerwiec (uwaga: o przesunięciu terminów zdecydują radni danej gminy w uchwale)

15 kwietnia 15 maja 15 czerwca

do 30 września

Zapłata po raz pierwszy podatku od sprzedaży detalicznej

1 lipca

1 stycznia 2021 r.

Złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podmioty, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

30 września

Okres przejściowy w pakiecie paliwowym, dotyczącym olejów opałowych

do 31 marca

do 31 sierpnia

Informacja*** IFT-2R (o pobranym podatku u źródła od cudzoziemców) składana przez płatników, których rok podatkowy skończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Informacja*** ORD-U (o umowach zawartych z nierezydentami) w przypadku gdy terminy złożenia upływają w okresie od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym

do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

Przedłużenie terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych, w tym zawieszenie rozpoczętych terminów

rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie zasad dotyczących stawek podatku VAT. Nowe matryce stawek VAT będą stosowane od 1 lipca 2020 r.

Przesunięcie terminu składania nowego pliku  JPK_VAT

nowe deklaracje podatkowe (JPK_VAT obejmujące deklarację wraz z ewidencją) należy składać począwszy od 1 lipca 2020 r.

Możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu (przychodu) - obniżenie jest jednorazowe i nie może być większe niż o kwotę 5 mln zł.

W celu skorzystania z odliczenia straty należy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019 r.

Możliwość odliczenia przez podatników PIT i CIT od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID -19

 

dotyczy darowizn przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. (nawet do wysokości 200% wartości darowizny).

Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach z tytułu składek do ZUS.

Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w podatkach

Podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w PIT.

Zwolnienie z PIT świadczeń postojowych i innych - nie podlegają opodatkowaniu otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.: świadczenia postojowe wypłacone osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub pracującej na podstawie umowy cywilnoprawnej, świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych.

Możliwość odliczenia darowizn od dochodu (przychodu).

Zwolnienie ze stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów do zaliczek na podatek w 2020 r.

Możliwość czasowego odstąpienia przez małych podatników od opłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy - zapłata zaliczek z powyżej wskazanych tytułów, które zostaną pobrane w marcu i kwietniu 2020 r., zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Przesunięcie terminów zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Zmiana terminów dotyczy wyłącznie pracodawców z drugiego etapu wdrożenia PPK, tj. tych podmiotów zatrudniających, które 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób. Nowe obowiązujące terminy to: 27 października 2020 r. – maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK, 10 listopada 2020 r. – maksymalny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Odroczenie terminu zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - do 13 lipca 2020 r.

Wydłużenie terminu na sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej - Przedsiębiorca może do 31 grudnia 2020 r. sporządzać dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej.

* rozporządzenie z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570)

** rozporządzenie z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników CIT (Dz.U. poz. 542)

*** rozporządzenie z 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz.U. poz. 563)

 


Apl. adw. Monika Kalus i prawnik Marta Filipczyk

do góry