ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH OD 1 MARCA 2019 ROKU ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH OD 1 MARCA 2019 ROKU
20/03/2019

ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH OD 1 MARCA 2019 ROKU


Wprowadzone zmiany usunęły w znacznym stopniu wątpliwości interpretacyjne wokół wybranych przepisów wskazanej ustawy, ale również wprowadziły uproszczenie niektórych procedur. Intencją ustawodawcy było bowiem wprowadzenie rozwiązań, które dorównają obecnie stosowanym praktykom gospodarczym.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również spółki partnerskiej, komandytowo-akcyjnej i akcyjnej. Poniżej została przedstawiona tabelka, obrazująca stan prawny przed, jak i po 01 marca 2019 r.

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

STAN PRAWNY PRZED 01 MARCA 2019 R.

STAN PRAWNY NA 01 MARCA 2019 R.

ZASADA WYPŁATY DYWIDENDY

- dotychczas brzmienie art. 193 k.s.h. dawało kompetencje zarządowi do określenia dnia wypłaty dywidendy bez ograniczeń czasowych;

- problem ten szczególnie odczuwali wspólnicy mniejszościowi, w sytuacji, gdzie w podjętej uchwale o wypłacie dywidendy brak było wskazania terminu jej wypłaty;

 

 

- aktualnie w art. 193 § 4 k.s.h. ustawodawca doprecyzował termin wypłaty dywidendy, w przypadku gdyby uchwała spółki nie określała tego terminu;

- jeżeli termin wypłaty nie został określony w uchwale, dywidenda powinna zostać wypłacona niezwłocznie po dniu dywidendy;

- zmieniony został art. 193 § 3 k.s.h. który stanowi, że jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku;

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ZALICZEK

- do 01 marca 2019 r. przepisy w zakresie zwrotu wypłaconych nadmiernych zaliczek na poczet dywidendy zawierały lukę prawną uniemożliwiającą odzyskanie przez spółkę zwrotu wypłaconych zaliczek;

- jeżeli zaliczka na poczet dywidendy została wypłacona zgodnie z art. 194 i 195 k.s.h., to nie istniała taka możliwość, aby  spółka mogła domagać się od wspólników zwrotu nadpłaconych części zaliczek;

- ustawodawca wprowadził do k.s.h. mechanizm, który ma za zadanie umożliwić spółce odzyskanie wypłaconych nadmiernych zaliczek na dywidendę;

-obecnie art. 194 k.s.h. wprowadza zasadę, że umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę;

- art 195 § 11  k.s.h. wprowadził zasadę, w której gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w: 1) całości - w przypadku odnotowania straty albo 2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy - w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy;

- w przypadku zwrotu zaliczek albo ich części, zarząd spółki będzie wzywał wspólników do dokonania takiego zwrotu;

REZYGNACJA ZARZĄDU

- do 01 marca 2019 r. przepisy nie określały organu, do którego ostatni członek zarządu ma złożyć swoją rezygnację (w przypadku zarządu jednoosobowego albo gdy rezygnuje cały zarząd w tym samym momencie);

- spółka pozostawała bez zarządu;

- zgodnie z obowiązującym aktualnie art. 202 § 6 k.s.h., jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331 , chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników;

UCHWAŁY ZATWIERDZAJĄCE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWE

- art. 231 § 4 k.s.h. wprowadzał ograniczenie w stosowaniu wyjątku polegającym na podjęciu uchwały poza zgromadzeniem wspólników;

- nie było możliwości przeprowadzenia głosowania pisemnego względem uchwał obligatoryjne podejmowanych przez zgromadzenie wspólników;

- aktualnie, ustawodawca wprowadził możliwość podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także zatwierdzenia sprawozdania zarządu poza odbytym zgromadzeniem wspólników;

- uchylony został art. 231 § 4 k.s.h., dzięki czemu wszystkie uchwały podejmowane na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników będą mogły zostać podjęte w trybie poza zgromadzeniem;

- uchwały podejmowane poza zgromadzeniem, mogą być podejmowane także w sprawach, dla których konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego; w takim przypadku głos oddawany przez wspólników również powinien przyjąć taką formę aktu notarialnego;

 

PRAWO DO ODWOŁANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

- do 01 marca 2019 r., odwołać zgromadzenie wspólników mógł ten, kto je zwołał;

- k.s.h. nie przywidywał żadnych możliwości odwołania zwołanego zgromadzenia wspólników;

 

- zgodnie z art. 235 § 4 k.s.h. zwołujący ma prawo odwołania zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem art. 236 § 3 k.s.h.;

- uwzględniając wyżej wskazany artykuł, trzeba mieć więc na uwadze, że wspólnik lub wspólnicy, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, mają wyłączne prawo jego odwołania;

- ustawodawca wprowadził więc ochronę wspólników mniejszościowych;

 

PEŁNOMOCNIK NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

- dotychczasowe brzmienie art. 243 § 2 k.s.h. wymagało, aby pełnomocnik dołączył do protokołu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa;

- aktualnie brzmienie art. 243 § 2 k.s.h. stanowi, że pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów;

 

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

- do 01 marca 2019 r. przepisy k.s.h. nie zawierały uregulowań dotyczących zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji;

 

- zgodnie z dodanym do art. 161 k.s.h paragrafem 4, zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej zgodnie z art. 1571 k.s.h.;

 

REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ LIKWIDATORÓW

- do czasu wprowadzenia marcowych zmian w k.s.h. ustawa nie wskazywała sposobu reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez likwidatorów;

 

- art. 276 § 11 k.s.h. zgodnie z którym sposób reprezentacji spółki w likwidacji określa się w umowie spółki, uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w likwidacji;

 

 

PODZIAŁ SPÓŁKI

STAN PRAWNY PRZED 01 MARCA 2019 R.

STAN PRAWNY PO 01 MARCA 2019 R.

WSTĄPIENIE SPÓŁKI WYDZIELONEJ DO POSTĘPOWANIA

- przed 01 marca brak było jednoznacznego wskazania, czy spółka, która nabyła część majątku spółki dzielonej, w toku postępowania o prawo objęte majątkiem wydzielonym, wstępuje do tego postępowania na miejsce tej spółki;

 

- obecny art. 531 §21 k.s.h. stanowi, że spółka, która w toku postępowania o prawo objęte wydzielonym majątkiem, nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie część majątku spółki dzielonej, wstępuje do postępowania o to prawo w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody strony przeciwnej;

- mamy więc do czynienia z sukcesją spółki przy podziale przez wydzielenie;

- spółka wydzielona będzie mogła wykonywać prawa procesowe wobec nabytego przez podział majątku;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

- przed 01 marca 2019 r. ustawa w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania przy podziale spółki posiadała lukę prawną;

- dotychczasowy art. 546 k.s.h stanowił, że za zobowiązania spółki dzielonej odpowiadać solidarnie będą jedynie spółki nowo utworzone bądź spółki przejmujące;

- aktualnie ustawodawca zmienił brzmienie art. 546 k.s.h., usuwając lukę prawną, w ten sposób, że: (i) za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej spółka dzielona oraz pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie przez trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych każdej spółce w planie podziału, (ii) Wierzyciele spółki dzielonej oraz spółki przejmującej, którzy zgłosili swoje roszczenia w okresie między dniem ogłoszenia planu podziału a dniem ogłoszenia podziału i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez podział, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby odpowiednio spółki dzielonej albo spółki przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez spółkę uczestniczącą w podziale;

 

 

SPÓŁKA PARTNERSKA

STAN PRAWNY PRZED 01 MARCA 2019 R.

STAN PRAWNY PO 01 MARCA 2019 R.

ZARZĄD SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

- dotychczasowo kwestią sporną było ustalenie, kto dokładnie może zasiadać w zarządzie spółki partnerskiej;

- zastosowanie w tym zakresie miały odpowiednie przepisy dotyczące zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;

 

- aktualnie, zgodnie z art. 97 k.s.h. , członkiem zarządu jest co najmniej jeden partner; Członkiem zarządu może być także osoba trzecia;

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

STAN PRAWNY PRZED 01 MARCA 2019 R.

STAN PRAWNY PO 01 MARCA 2019 R.

WYSTĄPIENIE ZE SPÓŁKI KOMPLEMENATRIUSZA

- dotychczasowy art. 149 k.s.h stanowił, że komplementariusz może wypowiedzieć umowę spółki i z niej wystąpić, jeżeli statut tak stanowi;

- obecny art. 149 § 1 stanowi, że wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne. Przepisy dotyczące spółki jawnej stosuje się odpowiednio;

 

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I KOMANDYTOWO- AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ

STAN PRAWNY PRZED 01 MARCA 2019 R.

STAN PRAWNY PO 01 MARCA 2019 R.

DOOKREŚLENIE

- dotychczasowa treść art. 571 k.s.h. nie zawierała dookreślenia ,,sum komandytowych”;

- obecny art. 571 k.s.h. stanowi, że przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1, za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy, z tym że w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej wystarczy, jeżeli oprócz wszystkich komplementariuszy za przekształceniem wypowiedzą się komandytariusze bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych bądź kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut przewiduje warunki surowsze;

 

do góry